روش تنفس درست

نوشته شده توسط mn در تاریخ : . منتشر شده در : محتـوا

روش تنفس درست
میتوانید در حالت نشسته یا ایستاده یا درازکش تمرین کنیقد .سقتون فققرات را
راست وآروارهها را شل کنید . از راه بیني خیلي راحت و عمیق نفس بكشققید
تا شكم مثل بادکنك منبسط شود .
دو تا ده ثانیه هوا را نگهدارید، حال از راه بیني آهسته آهسققته هقوا را بیقرون
دهیققد تققا شققكم جمققع شققود . بققازدم را تققا میتوانیدآهسققته و طققولني انجققام
دهید.لحظه اي مكث کنید، حال دوباره عمل دم را سقریع و عمیقق امقا بقدون
فشار و عجله انجام دهید .منظم و پیوسته این چرخه راتكرارکنید .
متوجه دم و بازدمتان باشید ، آگاهانه و بقدون عجلقه وفشقار تنفقس کنیقد . از
تنفس لذت ببرید .
هرروز درهر فرصتي تنفس درست را تمرین کنید (حداقل روزي پنج دقیقه).
بزرگترین فایده تنفس آگاهانه این است کقه شقما را بقر زمقان حقال متمرکقز
میكند و این بسیار باارزش است . در زمان حقال هیقچ غقم و انقدوهي نیسقت ،
هیچ ترسي نیست.هرچه هست شادي و سكوت و هوشیاریست ، قدرت اسققت
و اقتدار و آرامش .
وقاية-الجهاز-التنفسي-00-تنفس-عميق