کیس ریپورت شماره یک (خانم شهین . م)

نوشته شده توسط طراح سایت در تاریخ : . منتشر شده در : کیس ریپورت ها

نــــام بیمــار : خانم شهین . م

نــوع بیماری : تومور مغزی (زیر عصب بینایی و حفظ بینایی)

مـدت درمان : 14 ماه

نتیجه درمان : بهبودی کامل - برگشت به زندگی عادی