کیس ریپورت شماره دو (خانم خاور . ع)

نوشته شده توسط طراح سایت در تاریخ : . منتشر شده در : کیس ریپورت ها

نــــام بیمــار : خانم خاور .ع

نــوع بیماری : کانسر معده

مـدت درمان : 14 ماه

نتیجه درمان : بهبودی کامل - برگشت به زندگی عادی