کیس ریپورت شماره سه (خانم طوبی . الف)

نوشته شده توسط طراح سایت در تاریخ : . منتشر شده در : کیس ریپورت ها

نــــام بیمــار : خانم طوبی . الف

نــوع بیماری : سیروز کبدی متاستاز به کلیه های راست

مـدت درمان : 24 ماه

نتیجه درمان : بهبودی کامل - برگشت به زندگی عادی