کیس ریپورت شماره چهار (خانم روشن . ق)

نوشته شده توسط طراح سایت در تاریخ : . منتشر شده در : کیس ریپورت ها

نــــام بیمــار : خانم روشن . ق

نــوع بیماری : ناراحتی پوستی

مـدت درمان : 17 ماه

نتیجه درمان : بهبودی کامل - برگشت به زندگی عادی