کیس ریپورت شماره پنج (آقای محمد علی . ج)

نوشته شده توسط طراح سایت در تاریخ : . منتشر شده در : کیس ریپورت ها

نــــام بیمــار : آقای محمدعلی . ج

نــوع بیماری : ناراحتی مفاصل

مـدت درمان : 45 روز

نتیجه درمان : بهبودی کامل - برگشت به زندگی عادی