کیس ریپورت شماره شش (خانم مریم . ت)

نوشته شده توسط طراح سایت در تاریخ : . منتشر شده در : کیس ریپورت ها

نــــام بیمــار : خانم مریم . ت

نــوع بیماری : ام اس

مـدت درمان : 4 ماه

نتیجه درمان : بهبودی کامل - برگشت به زندگی عادی