کیس ریپورت شماره هفت (آقای الیاس . م)

نوشته شده توسط طراح سایت در تاریخ : . منتشر شده در : کیس ریپورت ها

نــــام بیمــار : آقای الیاس . م

نــوع بیماری : ورم پشت سر (غده)

مـدت درمان : 12 ماه

نتیجه درمان : بهبودی کامل - برگشت به زندگی عادی