کیس ریپورت شماره هشت (آقای بهزاد . الف)

نوشته شده توسط طراح سایت در تاریخ : . منتشر شده در : کیس ریپورت ها

نــــام بیمــار : آقای بهزاد . الف

نــوع بیماری : اعتیاد به مواد مخدر

مـدت درمان : 24 ماه

نتیجه درمان : بهبودی کامل - برگشت به زندگی عادی