کیس ریپورت شماره نه (آقای داود . خ)

نوشته شده توسط طراح سایت در تاریخ : . منتشر شده در : کیس ریپورت ها

نــــام بیمــار : آقای داود . خ

نــوع بیماری : نارسایی کلیوی

مـدت درمان : 2 ماه

نتیجه درمان : بهبودی کامل - برگشت به زندگی عادی