کیس ریپورت شماره ده (آقای عبدالله . ر)

نوشته شده توسط طراح سایت در تاریخ : . منتشر شده در : کیس ریپورت ها

نــــام بیمــار : آقای عبدالله . ر

نــوع بیماری : ناباروری

مـدت درمان : 2 ماه

نتیجه درمان : بهبودی کامل - برگشت به زندگی عادی