کیس ریپورت شماره یازده (خانم فریماه . د)

نوشته شده توسط طراح سایت در تاریخ : . منتشر شده در : کیس ریپورت ها

نــــام بیمــار : خانم فریماه . د

نــوع بیماری : هپاتیت نوع ب

مـدت درمان : 4 ماه

نتیجه درمان : بهبودی کامل - برگشت به زندگی عادی