ترکیب از گیاهان داروی که به صورت کرم تولید شده اند.