نوعی از انواع داروهای سنتی هستند که از ترکیب چندین نوع گیاه تهیه می شوند.